Analiza prednosti prelaska na grijanje drvnom biomasom u okviru UNDP projekata

14. Oktobar 2016
image

Sažetak

Bosna i Hercegovina je bogata šumskim resursima, i sa aspekta rasprostranjenosti i sa spekta biološke raznolikosti, a veoma značajan dio teritorije joj je pokriven šumama. BiH ima najveći udio površina pod šumama i najbogatiju raznolikost šumskih vrsta među zemljama Zapadnog Balkana. Šumski resursi su u mnogim lokalnim i ruralnim sredinama okosnica ekonomije i nerijetko jedini izvor prihoda.

Veliki broj privrednih subjekata je na direktan ili indirektan način uključen u sječu šume i proizvodnju koja se bazira na drvetu ili proizvodima od drveta (uključujući naročito namještaj) koji čine jedan od glavnih izvoznih proizvoda zemlje. Šumski resursi su u širokoj upotrebi i za grijanje domaćinstava (88,3% sobnog grijanja i 54,5% individualnog centralnog grijanja)3 i predstavljaju najveći izvor obnovljive energije u BiH sa udjelom od 57% u proizvodnji obnovljive energije u 2013. godini.

Za energiju iz biomase se obično smatra da ima potencijal za smanjivanje emisija stakleničkih gasova (GHG), da može doprinijeti ruralnom razvoju i stvaranju radnih mjesta i jačati sigurno snabdijevanje energijom. U svjetlu rastućeg broja projekata prelaska na gorivo iz biomase13 koje je implementirao UNDP u BiH, cilj ove studije je napraviti kvantitativnu procjenu okolišnog i socioekonomskog utjecaja ovih projekata u pogledu promjena u emisijama stakleničkih gasova, troškova grijanja i toplinskog komfora kao i po pitanju njihovog doprinosa lokalnoj ekonomiji.

U studiji su razmotreni projekti prelaska na korištenje goriva iz biomase u 26 objekata u 20 općina koje je u vrijeme provođenja studije implementirao UNDP u Bosni i Hercegovini. Ti projekti prelaska na gorivo iz biomase su provedeni u sklopu četiri projekta ili programa koje je implementirao UNDP, nekad zajedno sa ili uz sufinansiranje između projekata.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno