• 20. apr 2011.

    Na samom početku procesa izrade strategije, UNDP je napravio izvještaj o istraživanju javnog mnijenja kako bi doprinio ovom važnom procesu. Pokazatelji koji su korišteni u ovom istraživanju će se pratiti i mjeriti i na kraju procesa, ne samo kako bi se pokazao napredak nego i u cilju definiranja narednih aktivnosti u ovoj oblasti. Anketa je pokazala zanimljive rezultate, naročito kada je u pitanju sama izrada strategije.

  • 31. maj 2010.

    U okviru projekta ´Podrška procesuiranju slučajeva ratnih zločina u BiH´, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), financiran od strane vlade Španije u parnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vam predstavlja izvještaj: "Procjena stanja i potreba kantonalnih/okružnih tužilaštava i sudova na polju podrške i zaštite svjedoka/žrtava u predmetima ratnih zločina u BiH"

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno